lørdag den 4. september 2010

Sortlisten (Maj 2008)

Sortlisten er en liste over arter, der anses for væsentlige invasive arter i Danmark og dermed uønskede. Det er både arter, der forekommer vidt udbredt og arter, der kun forekommer i begrænsede områder. Listen indeholder både arter, der ikke kan bekæmpes og arter, der kan bekæmpes med en begrænset indsats.

Da der ikke foreligger objektive kriterier for udarbejdelsen af en liste over de værste invasive arter, er listen blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, forskere og relevante myndigheder.

Terrestriske arter

Planter:
- Almindelig bukketorn (Lycium barbarum)
- Aks-bærmispel (Amelanchier spicata)
- Bjergfyr (Pinus mugo spp. dog ikke fransk bjergfyr (P. mugo var. rostrata eller P. uncinata))
- Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)
- Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis)
- Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og sildig gyldenris (Solidago gigantea)
- Glansbladet Hæg (Prunus serotina)
- Have-guldnælde (Lamiastrum galeobdolon)
- Japansk hestehov (Petasites japonicus)
- Japansk pileurt (Fallopia japonica) og Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis)
- Japansk x Kæmpe-pileurt (Fallopia x bohemica)
- Klitfyr eller Contortafyr (Pinus contorta)
- Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera)
- Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
- Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus)
- Pastinak (Pastinaca sativa)
- Rynket rose (Rosa rugosa) eller Kamtchatka-rose (Rosa kamtchatica)
- Rød Hestehov (Petasites hybridus)
- Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora)
- Stor tusindstråle (Telekia speciosa)

Fugle:
- Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis)
- Canadagås (Branta canadensis)
- Nilgås (Alopochen aegyptiacus)

Laver og Mosser:
- Vestlig Bredribbe/Stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus)

Pattedyr:
- Amerikansk mink (Mustela vison)
- Bisamrotte eller Moskusrotte (Ondatra zibethica)
- Brun rotte (Rattus norvegicus)
- Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
- Sumpbæver eller Bæverrotte eller Nutria (Myocastor coypus)
- Vaskebjørn (Procyon lotor)

Bløddyr:
- Iberisk skovsnegl eller ”dræbersnegl” (Arion sp. tidligere henført til Arion lusitanicus)

Insekter og Svampe:
- Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis)
- Kastanie-minérmøl (Cameraria ohridella)
- Elmesyge (Ophiostoma novo-ulmi)

Akvatiske arter

Planter:
- Almindelig vandpest (Elodea canadensis)
- Engelsk vadegræs (Spartina anglica)
- New Zealandsk korsarve (Crassula helmsii)
- Smalbladet vandpest (Elodea nuttallii)

Krebsdyr:
- Galizisk Sumpkrebs eller Tyrkerkrebs (Potamobius leptodatylus eller Astacus leptodactylus)
- Kinesisk uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis)
- Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus)

Bløddyr:
- Alm. Pæleorm (Teredo navalis)
- Amerikansk knivmusling (Ensis americanus (E. directus))
- Vandremusling (Dreissena polymorpha)
- Stillehavsøsters eller Japansk østers (Crassostrea gigas)

Makroalger:
- Butblæret Sargassotang (Sargassum muticum)
- Brunlig Gracilariatang (Gracilaria vermiculophylla)

Ribbegopler:
- Amerikansk ribbegople (Mnemiopsis leidyi)

Fisk:
- Båndgrundling (Pseudorasbora parva)
- Solaborre (Lepomis gibbosus)
- Sølvkarusse (Carassius auraturs)


Sygdomsfremkaldere (nematod, fladorm, svampealge):
- Krebsepest (Aphanomyces astaci)
- Monogene gællesnylter (Pseudodactylogyrus anguillae)
- Ålens svømmeblære nematod (Anguilicola crassus)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar